Watter inligting moet op my salarisstrokie aangedui word?

Deur Johan Roos

Antwoord

Ingevolge artikel 33 van die Wet op Arbeidsverhoudinge (Wet 66 van 1995) moet die volgende inligting op ʼn salarisstrokie aangebring word: werkgewer se naam en adres; werknemer se naam en beroep; tydperk van betaling; besoldiging in geld; enige aftrekkings van die besoldiging; die werklike bedrag wat betaal is; indien tersaaklik vir die berekening van die werknemer se besoldiging, die werknemer se besoldigingskoers en oortydskaal; die getal gewone en oortydure gewerk gedurende die tydperk van betaling; die getal ure op ’n Sondag of openbare vakansiedag gewerk gedurende die tydperk; en, indien ’n ooreenkoms om gemiddelde werktyd te bereken aangegaan is, die totale getal gewone en oortydure gewerk gedurende die tydperk.

Posted in: Salaris