Onderwysers se salaris

Vraag: Ek is in ʼn tydelike pos by ʼn privaat skool aangestel vir die laaste twee termyne van die jaar. My salaris is R7 000 per maand, voor aftrekkings. Die onderwyseres wat voor my in hierdie pos skoolgehou het, is betaal net tot die begin van die vakansie in Julie. Dus, ten spyte daarvan dat sy jare se diens gelewer het by die skool, het die hoof haar net tot die dag wat die skool gesluit het, betaal. Ek dink dat dit met my ook gaan gebeur, en ek wil graag weet wat die wet daaroor se.

Antwoord: Volgens jou e-pos is jy aangestel vir slegs die laaste twee termyne. Dit beteken dat jou dienskontrak gekoppel is aan ʼn vaste termyn. Dus, op die laaste dag van die laaste skooltermyn kom jou dienskontrak outomaties tot ʼn einde. Gevolglik, tensy anders bepaal, hoef nie een van die partye tot die dienskontak mekaar vooraf kennis te gee van diensbeëindiging nie. Albei partye is reeds daarvan bewus en het ooreengekom wanneer diens beëindig gaan word.

Jy sal slegs geregtig wees op betaling soos bereken ingevolge artikel 35 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (Wet 75 van 1997) en soos ooreengekom in die dienskontrak (hetsy skriftelik of mondelings). Met ander woorde, jare diens kom glad nie te sprake nie. Die aantal jare diens kom slegs statutêr ter sprake by skeidingspakkette ingevolge artikel 41(2) van dieselfde Wet. Dit kom ter sprake slegs in twee gevalle: By ontslag weens bedryfsvereistes (afleggings) of indien jou dienskontrak beëindig word ingevolge artikel 38 van die Insolvensiewet (Wet 24 van 1936) (likwidasies). Met ander woorde, wanneer jy die einde van jou vaste dienstermyn bereik, is ʼn skeidingspakket nie betaalbaar nie.

Ons is onbewus van die terme van die dienskontrak van die vorige onderwyseres wat jou voorafgegaan het, maar dit blyk dat die kontrak, soos in jou geval, ook outomaties ten einde geloop het op die laaste dag van die bepaalde termyn.

By jou diensbeëindiging sal jy gevolglik slegs geregtig wees op die volgende: jou ooreengekome maandelikse salaris, enige oortyd wat ingevolge ʼn ooreenkoms gewerk is, jou uitstaande verlofdae en enige ander gelde wat ingevolge ʼn ooreenkoms of wetgewing aan jou verskuldig mag wees.

Posted in: Salaris